POMIŃ »

 WAŻNY KOMUNIKAT!!!

Drodzy Rodzice

W związku z coraz częściej pojawiającymi się zachorowaniami na COVID-19 w placówkach oświatowych  zwracamy się z prośbą do Państwa o nieudzielanie żadnych informacji osobom postronnym (znajomi, rodzina, rozmowy telefoniczne, komentowanie z rodzicami z naszej placówki) o zachorowaniach w przedszkolu (jeżeli takie wystąpią).

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zwanej RODO z 2018 roku są to dane wrażliwe (imię i nazwisko, płeć, stan zdrowia) i ujawnienie ich może skutkować karą administracyjną wymierzoną przez Sąd Administracyjny.

Z poważaniem

Klaudia Rudnik
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

22.09.2020

 

***

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament w Lublinie

Klaudia Rudnik

rodo@promyczki.lublin.pl

* * *

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz danych Państwa dzieci jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament z siedzibą w Lublinie, ul. Kochanowskiego 34.

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych swoich oraz dziecka, adres e-mail. rodo@promyczki.lublin.pl., Telefon.: 81 748-64-81, 799-074-236 lub pisemnie – adres naszej siedziby.

 3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:

  • określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  • w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.

 5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Dane Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

OBIEKT MONITOROWANY

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament z siedzibą w Lublinie przy ul. Kochanowskiego 34; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

 2. Inspektor danych osobowych u Administratora dostępny jest pod adresem e-mail: rodo@promyczki.lublin.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia działań w zakresie zachowania bezpieczeństwa i porządku w placówce, na podstawie art. 6 ust. RODO.

 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora to zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników, a także ochrony mienia placówki.

 5. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 6. Dane osobowe pozyskane w drodze monitoringu będą przechowywane maksymalnie do 3 miesięcy od dnia nagrania.

 7. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje odmową wstępu na teren placówki.

Historia przedszkola

Plan dnia

Informacje ogólne

Opłaty

Dokumenty przedszkola


Plan dnia

Plan dnia

Harmonogram uroczystościMapa strony
Top