POMIŃ »

Wszyscy rodzice pragną, aby ich dzieci dobrze uczyły się w szkole, były grzeczne i wyrosły na pełnowartościowych ludzi. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że na przyszłe losy swego dziecka wpływają w decydujący sposób oni sami i to od najwcześniejszych jego lat. Mało kto wie, że oprócz żywienia i pielęgnacji dziecka należy zwracać uwagę na to, by zapobiegać zaburzeniom jego umysłu, uczuć, woli i charakteru, by strzec dziecko przed konfliktami uczuciowymi, szkodliwymi \”rozrywkami\” oraz nudą i bezmyślnością.
Przygotowanie pociechy do szkoły to nie tylko nowe ubranie, zeszyt i teczka. Szkoła nakłada na dziecko liczne obowiązki. Musi ono siedzieć spokojnie w ławce i podporządkowywać się wymaganiom nauczyciela, nie może wybiegać z klasy, kręcić się, jeść w czasie lekcji, rozmawiać. Sprawne muszą być jego ręce, oczy, umysł, aby podołać obowiązkom i opanować trudną sztukę pisania, czytania i liczenia. Wyćwiczona musi być wola dziecka, aby potrafiło oprzeć się chwilowym zachciankom i wytrwale się uczyć.

Współdziałanie wychowawców z rodzicami dzieci jest jednym z istotnych czynników dobrego startu dziecka do szkoły. W momencie rozpoczęcia edukacji na dziecko oddziałują dwa podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina i przedszkole, dlatego powinno istnieć pomiędzy nimi świadome i celowo zorganizowane współdziałanie. Środowisko rodzinne w sposób dominujący wpływa na rozwój dziecka, stąd konieczne jest poznanie warunków domowych dziecka, jak również , ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu. Współpraca nauczycieli z rodzicami jest warunkiem sukcesu dzieci. Ujednolicenie metod wychowawczych rodziców i wychowawców wdraża dziecko do porządku, uczy obowiązkowości; wyrabia rozmowami, zabawą i pracą: systematyczność i wytrwałość, rozwijając w rozumny sposób jego uwagę, kształcąc pamięć, mowę i myślenie – budują fundament, na którym opierać się będzie mógł nauczyciel w pracy z dzieckiem w szkole. Zadaniem wychowawcy jest pomoc, wspieranie i troska o spójność wysiłków wychowawczych domu i przedszkola oraz pomoc dziecku w pokonywaniu trudności w procesie rozwoju.   Wychowawca znając dziecko i posiadając odpowiednią wiedzę psychologiczno – pedagogiczną, ukierunkowuje pracę rodziców, ukazując wszelkie nieprawidłowości i nowe metody wychowawcze.  W dzisiejszych czasach, aby przedszkole zyskało miano tzw. „naszego przedszkola” konieczne staje się wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony miałyby poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka . Aby sprostać tym wymaganiom stosujemy różne formy współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci. Powinny one być najkorzystniejsze z punktu widzenia potrzeb dzieci, w zakresie poznawania świata, rzeczy, ludzi, przeżywania wartości. Rodzicom z naszego przedszkola proponujemy następujące formy współpracy: spotkania indywidualne, konsultacje ze specjalistami z przedszkola o Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, spotkania rodziców z zespołem nauczycieli  pracujących z dzieckiem, zebrania grupowe, warsztaty  dla rodziców, zajęcia otwarte, uroczystości, Msze Św., konferencje, rozmowy o wychowaniu, spotkania integracyjne.    Dobra współpraca wychowawcy z rodzicami i opiekunami dziecka polega na ciągłym, wzajemnym uzupełnianiu się. Właściwe współdziałanie powinno polegać na wspólnej organizacji procesu wychowania w przedszkolu i w domu rodzinnym poprzez podwojenie sytuacji wychowawczych, ich zróżnicowanie, ujednolicenie sposobu oddziaływań, metod nagradzania i karania, roztaczania kontroli, pobudzenia do działań pożądanych.
Ze swojego kilku letniego doświadczenia jako wychowawcy wiem, że dobra współpraca z rodzicami przyczynia się do lepszego przygotowania dziecka do szkoły. Niejednokrotnie wcześniej da się zauważyć i rozwiązać „małe” problemy; potrzeba tylko zainteresowania dobrem  dziecka zarówno ze strony rodzica jak i nauczyciela. Samo uczęszczanie dziecka do przedszkola bez dobrze  zorganizowanej współpracy z rodzicami nie rozwiąże problemów i nie pomoże dziecku na pełny jego rozwój.

Bibliografia:
Banek J. P. Dialog i komunikacja między szkołą i domem, „Nowe w szkole”
Dzieżgowska I., Rodzice w szkole, wyd. CDN, Warszawa 1999
Muszyńska Ł: Rodzice i nauczyciele, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1985
Pomykało W.: Vademecum dla rodziców, Warszawa 1998

Przygotowała Elżbieta Kępa

Mapa strony
Top